Studio Nienke

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding Studio Nienke

 • Aanmelding als Studio Nienke lid geschied door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het
  lidmaatschap vangt aan nadat Studio Nienke het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang zoals
  op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het inschrijfgeld bedraagt €50.-
 • Als het maximum aantal leden is bereikt wordt het aspirant lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant lid krijgt van
  Studio Nienke bericht zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijnen en betalingsvoorwaarden.

 • Een lidmaatschap bij Studio Nienke kan op elk moment ingaan en is altijd voor de duur van een maand en wordt
  stilzwijgend per maand verlengd.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische
  incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke redenen dan ook wordt de incasso na een
  week nogmaals aangeboden ( zonder kosten) hierna wordt €10 administratiekosten in rekening gebracht. En krijgt
  hetlid 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien na deze periode van 2 weken het lid
  nog steeds in gebreke is gebleven wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt
  worden zijn voor rekening van de lidmaatschap houder.
 • Studio Nienke behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een
  prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet
  gewijzigd.

Artikel 3: Trainingstijden.

 • Studio Nienke behoud zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. Te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen en vakantiedagen is Studio Nienke gerechtigd om geen lessen of cursussen te
  hoeven geven.
 • Een gemiste les mag zonder overleg niet vrijblijvend op een andere dag worden ingehaald.

Artikel 4: Beëindiging.

 • Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of via de e-mail op te zeggen bij Studio Nienke.
 • De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de datum waarop het lidmaatschap dient af te lopen, met inacht neming
  van artikel 2.
 • Studio Nienke behoud zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere
  gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatSchap te beëindigen zonder teruggaaf van betalingen en zonder dat de
  betalingsverplichting van de laatste 2 maand vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid.

 • Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een les of cursus van/bij Studio Nienke is geheel voor eigen
  risico van het lid.
 • Studio Nienke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
  ongeval of Letsel van het lid.
 • Studio Nienke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het
  lid.

Artikel 6: Huisregels

 •  Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Studio Nienke waar de cursussen en lessen
  worden gegeven.

Artikel 7: Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Studio nienke aangegaan is uitsluitend het Nederlandse
  recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Studio Nienke
  zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar studio Nienke is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Studio Nienke te
  accepteren.

Studio Nienke, kvk 08150060, btw nr. NL103912289B01
Rekeningnr. Rabobank 125965656

Cadeaukaart aanvragen?

Bestel direct

Nieuwsbrief?

Sponsors